Zgodnie z zarządzeniem (aktualizacja) JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 75 z dnia 15 października 2019 r. na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z p. zm. ) oraz § 47 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego powołano Radę Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.

Do zadań Rady przynależy realizacja statutowych kompetencji w szczególności obejmujących:

  1. przeprowadzania przed Radą postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja w zakresie posiadanych przez UZ uprawnień w tym zakresie,
  2. prowadzenie postępowań nostryfikacyjnych dotyczących stopnia naukowego doktora,
  3. wykonywanie czynności związanych z kształceniem w szkole doktorskiej, a przede wszystkim nadzór merytoryczny nad kształceniem, w tym również wyrażanie zgody na pełnienie funkcji promotora oraz wskazywanie członków komisji przeprowadzającej okresowe oceny doktorantów,
  4. określanie w ramach dyscypliny kierunków rozwoju, planów w tym także definiowanie strategii badań naukowych,
  5. inicjatywa w zakresie polityki kadrowej (tj. m.in. rekrutacji, zatrudniania, oceny, awansowania) pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych,
  6. podział środków finansowych w dyscyplinie na prowadzenie badań naukowych przez pracowników oraz doktorantów.

Kontakt:

Sekretariat Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
mgr inż. Agata WIŚNIEWSKA-KUBICKA
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
budynek A-2, pokój 426a
ul. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
telefon: 68 328 2216
e-mail: A.Kubicka@issi.uz.zgora.pl