Prelegent:Grzegorz Rutkowski, mgr inż.,
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
Uniwersytet Zielonogórski,
e-mail: G.Rutkowski@weit.uz.zgora.pl.
Temat:Sztuczne sieci neuronowe w analizie sygnałów biomedycznych
Streszczenie:Podczas prezentacji dotyczącej zamknięcia przewodu na potrzeby pracy doktorskiej zostanie rozważany problem wykrywania krótkotrwałych napadów padaczkowych trwających krócej niż 1 sekunda. Przedstawiona zostanie analiza szeroka gama metod przetwarzania, i klasyfikacji sygnału EEG, które mogą być wykorzystane na potrzeby komputerowych systemów wspomagania decyzji lekarzy neurologów w zakresie wykrywania zaburzeń neurologicznych. Zostanie dokonany przegląd dostępnych metod oraz rozwiązań powszechnie wykorzystywanych oraz stosowanych algorytmów począwszy od metod klasycznych takich jak odchylenie standardowe sygnału, suma skumulowana, metody wykorzystujące entropię przybliżoną oraz metody sprawdzające regularność przebiegu, aż do metod opartych o sztuczną inteligencję w tym metod klasyfikacji opartych na uczenie głębokie w szczególności o sieć LSTM, gdzie zostanie zaprezentowana zasadność użycia tego rodzaju sieci. Celem prezentacji będzie wykazanie również, iż istnieje możliwość stworzenia wydajnego hybrydowego systemu do wykrywania krótkotrwałych napadów padaczkowych trwających krócej niż 1 sekunda, w celu poprawienia jakości diagnostyki klinicznej.