Prelegent:Marek Sawerwain, dr inż.,
Zakład Informatyki Technicznej,
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych,
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
Uniwersytet Zielonogórski,
e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl.
Temat:Metoda kwantowych trajektorii z adaptatywną akcją skoku
Streszczenie:Metoda kwantowych trajektorii (Quantum Trajectories Method – QTM), to jedna z często stosowanych metod do studiowania zachowania się otwartych systemów kwantowych. Idea tej metody polega na ewolucji funkcji falowej opisującej system jako funkcję zależną od czasu. Stosowanie tzw. kwantowych skoków w swobodnie wybranych punktach czasu prowadzi do otrzymania tzw. trajektorii. Uśrednienie wielu trajektorii umożliwia przybliżenie opisu zachowania się systemu. Jedną z nowym modyfikacji QTM jest wprowadzenie adaptatywnego wyboru punktu w czasie kiedy ma nastąpić skok kwantowy. W ramach seminarium zostanie omówiona metoda kwantowych trajektorii oraz przykładowy algorytm doboru momentu w czasie kiedy ma następować skok kwantowy.